Skip to content

tietosuojaseloste

LAUREAN TKI-HANKKEESSA KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeessa Hyvinvoiva terveydenhuolto. Hankkeessa kerätään sekä tutkimustietoa, että tapahtumien yhteydessä henkilötietoja.

Aineiston käytöstä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa hanke sopii kirjallisesti ja tietoturvasta huolehtien. Yhteystietoja kerätään eLomake-työkalua käyttäen tai muulla sopivalla kyselylomakkeella sekä hankkeen järjestämissä tapahtumissa.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Henkilötietojen keräämisen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö on projektipäällikkö Hilkka Lydén
puhelin: 050 536 1932
sähköposti: hilkka.lyden@laurea.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Tapahtumailmoittautumisten ylläpitoon
Tapahtuman käytännön järjestelyihin
Tapahtumasta ja hankkeesta viestimiseen ilmoittautuneille
Palautteen keräämiseen ilmoittautuneilta
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot:

Osallistujarekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Ammatti/titteli
Organisaatio, johon henkilö liittyy

Tapahtumakohtaisesti kerätään tarvittaessa myös muita tietoja, esimerkiksi erityisruokavalio tai osallistujan lähettämät ennakkokysymykset ja kiinnostuksen kohteet tapahtumaan tai hankkeen teemoihin liittyen.

Hankkeessa ei kerätä erityisiä arkaluonteisia tietoja.

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet:

Tietojen lähde on käyttäjä itse. Joissain tapauksissa yhteystietoja on voitu saada esimerkiksi työnantajalta tai muista vastaavista tietolähteistä osallistumiskutsujen lähettämistä varten.

Henkilötietojen luovutukset tutkimusryhmän ulkopuolelle:

Tapahtumiin osallistumisen yhteydessä kerätään osallistujien allekirjoitukset, joilla todennetaan osallistuminen rahoittajan vaatimalla tarkkuudella. Allekirjoitettuja listoja voidaan esitellä pyynnöstä rahoittajalle, mutta kerättyjä rekisteritietoja ei luovuteta hankkeen työryhmän ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle:

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Hankkeen kesto ja henkilötietojen käsittely hankkeen päättymisen jälkeen:

Hanke kestää 15.2.2021 – 31.1.2023.

Tapahtumissa kerätyt allekirjoitetut osallistujalistat tulee säilyttää 10 vuoden ajan tukipäätöksessä vahvistetusta tuen päättymispäivästä. Ne arkistoidaan Laurean arkistoon, joka tällä hetkellä sijaitsee Tikkurilassa.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan:

  • Käyttäjätunnuksin
  • Salasanoin

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan seuraavasti:

  • Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen
  • Tietojen tarkastusoikeus ja niiden korjaaminen
  • Tietojen käsittelyn rajoittaminen
  • Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
  • Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.
Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.