Skip to content

julkaisut

Ohjauskokemusten arviointia Hyvinvoiva terveydenhuolto -hankkeessa

Anna Maijala Opinnäytetyö, 2023 

Tutkimuksessa tarkasteltiin YAMK-opiskelijoiden kokemuksia verkkoympäristössä toteutetuista voimavaraistavista ohjauskeskusteluista. Opiskelijoiden valmistautumista ohjaustilanteisiin, ryhmäkeskustelujen vaikutusta voimavaraisten menetelmien käyttöön ja opiskelijoiden kokemuksia verkkokeskusteluista tutkittiin. Opinnäytetyö korostaa lisäkoulutuksen tarvetta terveydenhuollon ammattilaisille ohjauskeskustelujen vetäjinä ja matalan kynnyksen palveluiden merkitystä työssä jaksamisen tukemisessa.

Turvallisuudentunne työhyvinvointia tukemassa

Pia Nummila Opinnäytetyö, 2022

Tulosten mukaan turvallisuus edellyttää luottamusta, jota rakennetaan keskustelun ja yhteisten kokemusten kautta. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä jokainen tulee hyväksytyksi ja arvostetuksi. Turvallisuudentunne syntyy vuorovaikutuksessa, jolloin sekä johtamistavalla että työyhteisöllä on merkitystä turvallisuuden tunteen luomisessa. Hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat toimiva vuorovaikutus työyhteisössä ja aktiivinen esihenkilötyö. Erityisesti kohtaaminen ja kuulluksi tulemisen kokemus sekä riittävä perehdytys ja palaute toimivat hyvinvointia lisäävinä elementteinä. Osallisuuden kokemus puolestaan paitsi tuottaa hyvinvointia työntekijälle myös lisää työn laadukasta kehittämistä ja sitä kautta työn tuloksellisuutta. Riittävät resurssit ja toimeentulon turvaava palkka ovat merkittäviä veto- ja pitovoimatekijöitä, mutta niillä yksinään ei ratkaista yhä pahenevaa hoitajapulaa. 

Sairaanhoitajien jaksamista koetellaan – työn veto- ja pitovoima on heikentynyt

Laurea Journal, 14.10.2021. Sanna Pirinen, Sanna Partamies

Sairaanhoitajien työn veto- ja pitovoima on jo pidempään ollut esillä. Alalle hakeutuu entistä vähemmän opiskelijoita ja valmistumisen jälkeen moni pohtii alan vaihtamista eikä sitoudu hoitotyöhön. Sairaanhoitajaliiton keräämien aineistojen perusteella sairaanhoitajien työtyytyväisyys vaihtelee olennaisesti eri toimintaympäristöissä ja vuorotyö asettaa omia haasteita. Jo ennen koronapandemiaa sairaanhoitajat ovat kuvanneet työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia.

 

 

 

Esihenkilön johtamistyylin vaikutus työmotivaatioon

Jarna Backman Opinnäytetyö, 2022

Tulokset osoittavat sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä olevan sekä kielteisiä, että myönteisiä kokemuksia esihenkilön johtamistyylin vaikutuksista työmotivaatioon. Työmotivaatioon vaikuttavat erityisesti neljä osa-aluetta, joita ovat vuorovaikutus, työaika, työn rajaaminen ja työssä kehittyminen. Tulosten mukaan itseohjautuvuutta tukevalla johtamistyylillä on yhteyttä parempaan työmotivaatioon. Työmotivaatiota edistää, mikäli esihenkilö huomioi psykologisia perustarpeita, jotka tukevat itseohjautuvuutta. Mikään tietynlainen johtamistyyli ei tulosten eikä tietoperustassa esitettyjen tutkimusten mukaan ole ylitse muiden. Enemmänkin esihenkilöltä odotetaan tietynlaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja.

Pandemia lisäsi sairaanhoitajapulaa ja huolta terveydenhuollon kantokyvystä

Laurea Journal, 14.10.2021. Sanna Partamies, Sanna Pirinen

Sairaanhoitajien työn veto- ja pitovoima on jo pidempään ollut haasteena. Alalle hakeutuvien määrä on laskussa. Covid-19-pandemia on synnyttänyt terveydenhuoltoon uudenlaisia työtehtäviä, joiden hoitamiseen tarvitaan aiempaa enemmän sairaanhoitajia.