Skip to content

hyvinvoiva terveydenhuolto

hankkeen tavoitteet

Hankkeen tuloksena syntyi digitaalinen alusta, jossa toimii voimavaraistava chatbot mahdollistaen matalan kynnyksen keskustelutuen laajoille joukoille 24/7. Chatbot -palvelu on tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisesti koko Suomessa.

 

Tulossa syksyn aikana

Voimavaraistavan ohjauksen käsikirja, joka pohjautuu hankkeen aikana saatuun tietoon voimavaraistavien työmenetelmien vaikuttavuudesta (työ) hyvinvoinnin lisääjänä.

Yhteiskehittäminen ratkaisuna hoitajien työhyvinvointiin?

Yhteiskehittäminen on avain parempaan työyhteisön toimintaan. Se varmistaa, että kaikki asianosaiset osallistuvat päätöksentekoon ja luo toimintatapoja, jotka hyödyttävät kaikkia. Yhteiskehittämisen kautta työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa ja parantaa työhyvinvointiaan. Artikkeli tarjoaa myös käytännön vinkkejä, kuten tarkkailujakson käyttöä päällekkäisten tehtävien vähentämiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi. Lisäksi se korostaa selkeän viestinnän merkitystä.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky muodostavat kokonaisuuden, joka edistää hyvää työkykyä. Hankkeen painopiste on psyykkisen työkyvyn edistämisessä, koska hankkeessa tarjotaan siihen liittyvä tukea apua tarvitseville. Hankkeessa kehitetyissä uusissa toimintamalleissa ja innovaatioissa pyritään ottamaan huomioon kaikki nämä näkökulmat.

Hankkeella on ESR-rahoitus ajalle 15.2.2021 – 31.12.2023.

HyTe-seminaarisarja vuonna 2022 käsitteli kolmea teemaa

Ensimmäinen osa keskittyi osallisuuteen ja digitaalisuuteen terveysalueilla, painottaen digitaalisten hoitopolujen mahdollisuuksia ja digitaalista osallisuutta sote-palveluissa. Toinen osa pyrki ratkaisemaan terveydenhuollon houkuttelevuuden ongelmia, erityisesti sairaanhoitajien puutetta, keikkatyötä ja organisaation vetovoimaa käsitellen. Kolmas osa keskittyi HyTe-alueiden johtamiseen, korostaen henkilöstön hyvinvointia tukevaa muutosjohtamista, vaikuttavaa lähijohtamista ja psykologista turvallisuutta edistävää johtajuutta. Syitä henkilöstöpulaan oli monia, ja turvallinen työympäristö sekä vahvuuksien tukeminen olivat keskeisiä teemoja johtajuudessa.

Voimavaraistavat keskustelut

Keskeiset tulokset korostivat valmistautumisen merkitystä ohjauskeskusteluihin, luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista sekä voimavaraistavien menetelmien tärkeyttä. Opiskelijat kokivat ohjauskeskustelut haastaviksi, mutta opettavaisiksi.

Johtopäätöksenä todettiin tarve matalan kynnyksen tukipalveluille terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäkoulutus voimavaraistaviin ohjauskeskusteluihin oli tarpeellista. Suunnittelussa ja kehityksessä tulisi ottaa mukaan eri ammattilaisten näkemyksiä ja myös palvelujen käyttäjiä, jotta ne vastaisivat paremmin käyttäjien tarpeita ja odotuksia.